Provozní řád

 

2. Popis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)

 typ MŠ: s celodenní péčí

počet tříd: 4

cílová kapacita: 96 dětí

Věkové složení skupin (oddělení): I.třída 2,5 – 4,5 let, II. třída 3 – 5let, III. třída 4 – 7let, IV. třída 4,5 – 7 let

Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin

Podmínky pro provoz

Požadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení).

Věcné (materiální) podmínky

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání umožňuje volné hry dětí, didakticky cílené činnosti, pohybové aktivity.

Hračky a didaktické pomůcky

Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití

Školní zahrada

Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí. Zahrada je oplocena, rostliny, keře jsou pravidelně udržovány, vybavení zahrady a nářadí podléhá pravidelné revizi. Pískoviště je zakryto plachtou proti znečištění zvířat, je prováděna výměna písku, občasné propaření, proházení, zkypření pískoviště.

Nábytek

Nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Ergonomické parametry školního nábytku upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb., v Příloze č. 2, a dále je upraveno ČSN EN 1729-1.

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

Stravování pro cizí strávníky.

Společná odpoledne s rodiči

 

3. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

Přizpůsobují se podmínkám mateřské školy, respektují dobu příchodu a odchodu dětí, jejich potřebám, biorytmu, náročnosti prováděných činností, režim je volný, pevně stanovena doba při podávání stravy

Příchod dětí do mš 6.30 – 8.15 (v případě potřeby rodičů je možné domluvit jiný čas příchodu do mš)

Hra  – v průběhu dopoledních i odpoledních činností, pobytu venku,

Činnosti řízené pedagogem – v průběhu dopoledních, odpoledních činností, pobytu venku. Didakticky cílené činnosti jsou individuální, skupinové, kolektivní

Pohybové aktivity – zařazujeme denně ve formě: průpravných cvičení, jógová cvičení, zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, psychomotorické hry pohybových her, pohybových chvilek, hudebně pohybové činnosti, pobyt na školní zahradě, vycházky do okolí, turistické, tematické výlety, pohybové aktivity venku ,..

Podmínky pro pohybové aktivity jsou v mateřské škole dobré, prostorné třídy, dostatek tělovýchovného nářadí a náčiní. Školní zahrada vybavena Tomovy parky, pískoviště. Možnost využití okolních parků k pohybovým aktivitám

Pobyt venku

Délka pobytu j venku je  zpravidla 2 hodiny dopoledne. Odpoledne dle podmínek a počasí, lze upravit s ohledem na venkovní teploty – viz § 21 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.

Při pobytu venku jsou zařazovány spontánní, cílené činnosti, poznávací činnosti, pohybové aktivity, sezónní činnosti, vycházky do okolí, pohybové hry, pobyt na školní zahradě, využití tělocvičného nářadí i náčiní na zahradě školky, turistika do vzdálenějších míst.

 Odpočinek

Mladší děti  – 12.30 – 14.00 h spánek, odpočinek dle potřeby na lehátku. Každé dítě má označené lehátko s lůžkovinami, lehátka uskladněna po vyvětrání ve vedlejší místnosti, pyžamka v oddělených přihrádkách

Starší děti – relaxační program 12.15 – 13.00 odpočinek na molitanové matraci s podložkou případně přikrývkou – dle potřeby, poslech čtených, reprodukovaných pohádek, hudby, relaxační činnosti, 13.00 – 14.00 jógová cvičení, dechová cvičení, psychomotorické hry, klidové činnosti – hry u stolečků k rozvoji  grafomotoriky, jemné motoriky, logické hry, společenské hry, činnosti k rozvoji předškolních dovedností,  ..

Stravování (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

Příprava stravy ve vlastní školní kuchyni. Do jednotlivých tříd se jídlo rozváží a postupně vydává. Nádobí se myje v hlavní kuchyni, stolní nádobí i jeho příprava probíhá v přípravných kuchyňkách před jednotlivými třídami.

Doba výdeje: dopolední svačina: 8.30 -9.00h, oběd 11.30 – 12.00, odpolední svačina 14.00 – 14.30. Kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladší děti s pomocí. Časový odstup mezi jídly je nejdéle 3 hodiny. Strava je připravována dle hygienických norem, receptur s plněním spotřebního koše. Jídelníček je vyvěšen na nástěnce pro rodiče. Zbytky jídel se denně likvidují.

 Cizí strávníci jsou v omezeném počtu v stanovenou dobu k výdeji jídel do připravených jídlonosičů.

Pitný režim:

Od 7 hodin mají děti na každé třídě denně k dispozici vodu (případně ochucenou mátou, citronem, pomerančem), vychlazený čaj v termoskách, o mytí nádob k pitnému režimu se starají uklízečky ve spolupráci s učitelkami ve třídách  V letních měsících při pobytu venku zajišťují pitný režim pracovnice provozu (ve spolupráci s učitelkou) Nápoje jsou obměňovány – čaje, džusy, šťávy, voda,, voda s citronem, mátou, pomerančem,…

Otužování:

Děti se otužují pravidelným pobytem na čerstvém vzduchu, třídy jsou větrány ráno před zahájením provozu větrány, v době pobytu dětí venku, dle potřeby, v letních měsících sprchování mlžení, využívání sauny v mateřské škole Dášenka, plavecká výuka v SC Jilemnice, návštěvy solné jeskyně

 Specifika pro děti 2 až 3 leté

Dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Děti mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

 

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

 Hygienické zařízení

Hygienické zařízení školy je v souladu s přílohou č. 1 bodu 5 vyhlášky č. 410/2005 Sb., a to tak, že:

– pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo,

– umyvadla jsou umístěna zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou

– umyvadla jsou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí,

– každé umyvadlo je opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem,

umývárna je vybavena 1 sprchou řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.

Způsob a intenzita větrání a vytápění

Teplota vzduchu:  

– denní místnosti minimálně 20oC, optimálně 22  2oC, maximálně 28oC.

– zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C, C, ne však méně než 16oC,

– ve třídách jsou umístěny nástěnné termostaty ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému slunečnímu záření.

 Větrání:

– třídy jsou větrány ráno před zahájením provozu, v době pobytu dětí venku, dle potřeby,

Osvětlení

Denní osvětlení:

V prostorách je vyhovující denní osvětlení (velká okna).

Umělé osvětlení učeben typizovanými závěsnými lampami 300 luxů, chodby a ostatních prostor 100 luxů

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je zajištěna pomocí rolovacích látkových rolet. Při práci s interaktivní tabulí, nebo televizorem jsou zajištěny podmínky zrakové pohody vhodnou polohou obrazovky k osvětlovacím otvorům i svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů. Současně se musí zabezpečit dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly)

 

Zásobování pitnou vodou (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

Škola má pitnou, nezávadnou vodu, veřejný vodovod

 

 Způsob zajištění výměny a skladování prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

Škola má vlastní prádelnu, její vybavení zabezpečuje praní, mandlování prádla v řádné kvalitě

  • Výměna lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.
  • Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech. Čisté prádlo při přepravě se chrání před znečištěním druhotnou kontaminací. Čisté prádlo se odděleně skladuje od špinavého, které se nesmí třídit v místech, kde pobývají děti. Po třech týdnech se omývají regály skříně na čisté prádlo desinfekčním roztokem

 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

 Způsob a četnost úklidu a čištění

 Denní úklid:

– setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem

– za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů.

 Týdenní, celkový:

– Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji.

– Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

Způsob a četnost desinsekce a deratizace

– Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

– Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Provádíme třídění odpadů (papír, plast,)

 

8. Další požadavky

8.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu

– aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních,

– způsob a forma zařazení do výchovného procesu

8.2 Školní řád mateřské školy

8.3 Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů)

8.4 Lékárnička první pomoci,

8.5 Seznam telefonních čísel,

8.6 Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění

(37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)

 

9. Jiné

9.1 Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

  • Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

 

 

Pracovní řád  je platný od 1. 9. 2019

 

V Lomnici nad Popelkou 1. 9. 2019                                                                                                 Bc. Diana Ulrichová, ředitelka