Informace

Co nabízíme
– program „Miniklubíčko“ pro maminky
s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Zde malí účastníci tohoto programu úspěšně zdolávají první krůčky v dětském kolektivu, seznamují se s prostředím mateřské školy, navazují první kontakty se svými vrstevníky, pokoušejí se o první pohybové vyjádření, první výtvarné a pracovní zkušenosti 
– pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami nabízíme zařazení do speciální třídy (individuální péče, pravidelné konzultace s rodiči, rozvoj řeči..)
– starším dětem nabízíme místo klasického odpočinku na lehátku „relaxační program“ (poslech pohádek, relaxační hudby, dechová, jógová cvičení, klidové hry u stolečků, individuální péče, grafomotorická cvičení…)
– celoroční využití prosotor účelově vybavené školní zahrady
-dostatek hraček, her, didaktického materiálu
– systematický rozvoj dítěte ve všech výchovně vzdělávacích oblastech
výuka angličtiny metodou WOW vedená paní učitlekou ze školky
–  hra na flétnu (zelené a červené klubíčko)
– saunování
sportovní aktivity dětí :
– plavecká školička v bazénu v Jilemnici
– bruslení na zimním stadioně
– sportovní turistika a pěší výlety do okolí
– sportovní školičku v sokolovně
– lyžařská  školička ve Vysokém nad Jizerou
Další akce školy, které doplňují výchovně vzdělávací program :
Bramborové odpoledne s rodiči na zahradě MŠ
Barevný den v mateřské škole
Podzimní a jarní třídní kroužky spojené s ukázkou výchovné práce
Mikulášská nadílka
Vánoční posezení s programem pro rodiče- Masopustní karneval
Aprílová noc s pohádkou a cestou za skřítky (spíme v MŠ)
Školní výlet
Maňáskové a loutkové pohádky divadelních společností v MŠ
Zahradní slavnost s rodiči na zahradě MŠ Rozloučení se školáky s pasováním dětí
Informace k zápisu do mateřské školy
INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2021

Zápis do mateřských škol v Lomnici nad Popelkou na školní rok 2021/2021 se koná v termínu 10. 5. – 14. 5. 2021.

Další informace k zápisu lze nalézt na webových stránkách mateřských škol společně s dokumenty ke stažení. (viz níže)

V případě potřeby lze vyzvednout dokumenty v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě.

Příjem žádostí doručovaných osobním podání bude probíhat po předchozí telefonické domluvě v MŠ na daný termín a čas. Pro telefonickou domluvu k termínu a času osobního doručení využijte od 1.5. – 5. 5. v čase 10 – 14 hodin.

V případě, že nebude možno se dostavit a doručit dokumenty ve výše uvedených termínech zápisu (nařízená karanténa, izolace,..), lze telefonicky domluvit náhradní termín s ředitelkou mateřské školy.

S mateřskou školou se můžete seznámit prostřednictvím www.msklubicko.cz

Dokumenty:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde
 • potvrzené vyjádření lékaře k očkování  (je součástí žádosti) zde. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (do 31.8. dovrší 5 let)
 • rodný list dítěte – postačuje prostá kopie, (tato kopie bude součástí spisu)
 • v případě osobního podání občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců povolení k pobytu
 • pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, připojit doporučení lékaře, případně školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno
 • dohoda o docházce do mateřské školy
  (lze vyplnit při zápisu, popř. dodatečně po přijetí)zde

 Žádost mohou zákonní zástupci doručit:

 • Do datové schránky školy

MŠ Klubíčko : qnhksyc

 • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • Poštou (rozhodující je datum podání, doporučujeme zaslat doporučeně)
 • Osobním podáním ve škole (příjem žádostí doručovaných osobním podáním s ohledem na epidemiologická doporučení bude probíhat po předchozí telefonické domluvě v daném termínu a čase při dodržování aktuálních nařízení – desinfekce, roušky, respirátory,..

Po doručení povinných dokumentů bude zákonnému zástupci doručeno přidělené registrační číslo, pod kterým bude evidován průběh přijímacího řízení. (registrační číslo bude sděleno na e-mail uvedený v žádosti, popř. formou sms na uvedený telefonní kontakt)

Povinné předškolní vzdělávání mají děti, které dosáznou do 31. 8. 2021 5 let. Zákonný zástupce může zvolit místo povinného předškolního vzdělávání  individuální vzdělávání, přesto musí dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání a do mateřské školy následně dodat žádost o individuální vzdělávání.

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než zákonný zástupce, je třeba doložení oprávnění k zastoupení

Zveřejnění výsledku zápisu bude na webových stránkách školy a na dveřích MŠ. (jsou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí).

V případě dotazů, dalších informací kontaktujte mateřskou školu:

pevná linka mateřské školy: 481671977,

mob. řed:  Diana Ulrichová – 606 274512,

e- mail: msklubicko@msklubicko.cz

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pdf

Inspirace na aktivity pro rodiče s dětmi, distanční vzdělávání pro předškoláky

Informace pro rodiče předškoláků -Co pomůže pro plynulý vstup do základní školy pdf


VHODNÉ ODKAZY PRO INSPIRACI K DISTANČNÍ VÝUCE PŘEDŠKOLÁKŮ:

Držení tužky. Jak vypadá správný úchop tužky u dětí?

https://motherclub.cz/deti-a-drzeni-tuzky-jak-vypada-spravny-uchop/?fbclid=IwAR2393unAl4D0TB_wBkQa2m1v8CL8GpnZpNMSN5D3XOavggIt-f86Ibpp-U

Informační videa pro rodiče k distanční výuce předškoláků z Národního pedagogického institutu
pečeme spolu s dětmi
čteme spolu
spolu na zahradě
spolu v přírodě 1
spolu v přírodě 2

Monkey předškolák  – melodie a rytmus (sluchové vnímání )

https://www.youtube.com/watch?v=KtPJeqQtLdM&fbclid=IwAR055XPHs_1YIKyfA2mV7l8GBm3x07VnKAvJ1_pQFNfWQsOMLLJt4LLxIZM

Monkey předškolák – školní zralost

https://www.youtube.com/watch?v=o2Hm8pjVVsY

Monkey předškolák – slovní zásoba (řeč)

https://www.youtube.com/watch?v=5-j1Sm_c6JQ

Monkey předškolák : třídění a tvary (základní matematické představy)

https://www.youtube.com/watch?v=u2hR-YohF68&t=51s

Monkey předškolák : sluchová diferenciace

https://www.youtube.com/watch?v=Yr06Xoybyoc

Logopedie na doma  pro předškoláky : předložky

https://www.youtube.com/watch?v=C1ziFSn45nM

Logopedie na doma pro předškoláky – první hláska ve slově :

https://www.youtube.com/watch?v=HiiUgp85JaA


NÁMĚTY NA AKTIVITY K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:
distanční výuka – domácí zvířátka (pdf )
distanční výuka – Velikonoce .pdf
Distanční výuka ekologie: .pdf,pdf
Distanční výuka Jaro : pdf 
Distanční vzdělávání téma: Perníková chaloupka pdf
Distanční výuka  téma: povolání pdf , pdf
Distanční výuka téma: knihy
Distanční výuka -téma karneval pdf
Distanční výuka téma: karneval , pohádka Červená Karkulka pdf
Distanční výuka na téma Muzikanti (pdf )
Distanční výuka téma: barevný podzim pdf
Distanční výuka téma: Sv. Martin

Podzimní aktivity pro děti s rodiči:

sudoku-podzim.pdf

priprava-na-podzim-1.pdf

dusicky2-1.pdf

Informace ke stravování
Odhlašování stravy
V den nepřítomnosti dítěte v mat. škole mohou rodiče odhlásit stravné nejpozději do 7:30 hod.,
– osobně třídní učitelce
– zápisem do sešitu v šatně
– telefonicky s možností poslat SMS zprávu (nejlepší volba):  606 479 990
– telefonicky na pevnou linku školky:  481 671 977,  – e- mailem:  vsj.skolaklubicko@msklubicko.cz
Pokud tak neučiní, stravné za první den nepřítomnosti bude započítáno. Je možné si oběd tento první den vyzvednout ve školní kuchyni od 10.45 – do 11,20 hod.

Ceny stravného

Celodenní pobyt dítěte 3-6 let

(2x svačina, 1x oběd) 34,- Kč

Celodenní pobyt dítěte staršího 6 let (v daném školním roce dovrší 6 let) 35,- Kč

Polodenní pobyt dítěte 3-6 let (1x svačina, 1x oběd)    26,- Kč

Polodenní pobyt dítěte staršího 6 let (1x svačina, 1x oběd) 27,- Kč.

Přihlášky ke stravování se vyplňují na každý školní rok nové. Prosíme rodiče , aby při vyplňování „Přihlášky ke stravování“ připsali číslo účtu a peněžní ústav, kde si během měsíce září vyřídí souhlas s inkasní platbou na účet mateřské školy :126 372 0389/ 0800 ( kopii potvrzení, které vydá vaše banka přiloží k přihlášce všichni rodiče nově přijatých dětí nebo ti, kteří změnili banku a číslo účtu ).

 Minimální limit pro inkasní platbu : 
předškolní děti 1200,- Kč

V září do 20. v měsíci se první platbou uhradí stravné za celý měsíc a odhlášené obědy, případně odpolední svačiny se budou odečítat vždy následující měsíc. Společně se stravným se u všech mladších dětí provede inkasní platba školného ve výši 300,- Kč.
Placení v hotovosti do 15. v měsíci u VŠJ p. Lenky Morávkové v určený den  a v omezenou dobu, danou pracovní přítomností  VŠJ na mat. škole. Ráno v 6,30 – 7,45 hod. nebo v době oběda od 11 – 13,30 hod.

Organizace dne
6:30
– děti se začínají scházet v obou pavilonech, v barevném klubíčku dle pracovního rozvrhu paní učitelky (informace u hl. vchodu )
– s dětmi se vítáme podáním ruky a pozdravem
– děti do MŠ přicházejí nejdéle do 8.00 hodin 
8:30 – 9:00
v této době děti svačí
do 10:00
– po svačině pokračuje dopolední program, který volně navazuje na ranní hry a je postupně doplněn cílenou nabídkou řízených činností, které jsou spojeny a motivovány v tématickém bloku (řízené činnosti mohou být individuální, skupinové, kolektivní
9.30 – 10.00
– děti odcházejí na pobyt venku, který většinou trávíme na školní zahradě, v zimních měsících máme možnost bobovat na blízkém svahu
11:30 – 12:15
–  oběd, společné stolování
Do 14:00
–  odpočinek, spánek na lehátku ( I. a II. třída, relaxační program (III. a IV. třída)
14:00
–  odpolední svačina
14:20 – 16:30
– hry a zájmové činnosti dětí, pokud je pěkné počasí, odcházíme s dětmi opět ven
– s dětmi se loučíme podáním ruky a pozdravem

 

 

 V době od 15:00 mohou děti trávit společné hry i v jiném barevném klubíčku, dle pracovního rozvrhu paní učitelky nebo jinak plánované akce (aktuální informace u hl. vchodu ).

 Denní režim

– je flexibilní, maximálně přizpůsobován potřebám dětí

– dostatek času je věnován pro spontánní hru

– poměr mezi volnými a řízenými činnostmi je vyvážený

– děti se učí prožitkovými zkušenostmi

– respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí

 

 

 

 

 

Podpora vzdělávání šablony III v MŠ Klubíčko

Podpora vzdělávání šablony III v MŠ Klubíčko je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu a projektový den ve výuce.

EU – Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

publicita zde

Co potřebují děti do mateřské školy

Do třídy: hrací kalhoty v pase do gumy bez šlí, (kraťasy, sukni) ponožky, triko s krátkým rukávem nebo dlouhým rukávem, nízké bačkory- ne pantofle ani krosky, ponožky, holčičky mohou mít sukýnku, zástěrku, elasťáky. pod kalhoty do třídy a herny nedávejte dětem punčocháče – je teplo. Vše by mělo být přiměřené velikosti,aby umožňovalo pohodlný pobyt, důležitá přítomnost kapsičky na kapesník v oblečení, čistý látkový kapesníki, oblečení označené.

Na pobyt venku: tepláky – kalhoty jiné než do třídy, mikinu, bundu,  v létě kraťasy, sukni, pokrývku hlavy, případně starší obuv, holínky, vzimě ruzkavice šusťákové, podvlíkačky, punčošky, nákrčník. zbytečně však děti nebalte,ale zároveň nepodceňte změnu počasí (mikina, čepice, kšiltovka,rukavice)děti chodí ven téměř za každéh opočasí – délka pobytu je přizpůsobena.

Na dobu odpočinku a spánku na lehátku: malho plyšáčka z domu, pyžamko nebo noční košilku

V šatně náhradní oblečení: tričko, kalhoty, ponožky, spodní prádlo, punčocháče, pláštěnku pro případný přesun

VŠE PROSÍME PODEPSANÉ !!

V průběhu docházky bude dítě potřebovat batůžek na výlety a sportovní akce. deštník ne- nebezpečí poranění.