Informace

Co nabízíme
  • systematický rozvoj dítěte ve všech výchovně vzdělávacích oblastech
  • sportovní aktivity dětí :
   • plavecká školička v bazénu v Jilemnici
   • bruslení na zimním stadioně
   • sportovní turistika a pěší výlety do okolí
   • sportovní školičku v sokolovně
   • lyžařská  školička ve Vysokém nad Jizerou
   • zimní radovánky a jízdy na kluzácích

  • návštěvy kulturních hudebních, tanečních, divadelních představení, výstavy, výchovně vzdělávací programy (ve spolupráci s KIS, ZŠ, ZUŠ, SVČ,…)
  • možnost výuky angličtiny metodou WOW vedená paní učitelkou ze školky (starší děti)
  • hra na flétnu (zelené a červené klubíčko)
  • saunování
  • Další akce školy, které mohou doplňovat výchovně vzdělávací program :
   • Bramborové odpoledne s rodiči na zahradě MŠ
   • Barevný den v mateřské škole
   • Podzimní a jarní třídní kroužky spojené s ukázkou výchovné práce
   • Mikulášská nadílka
   • Vánoční posezení s programem pro rodiče
   • Masopustní karneval
   • Aprílová noc s pohádkou a cestou za skřítky (spíme v MŠ)
   • Školní výlety
   • Maňáskové a loutkové pohádky divadelních společností v MŠ
   • Zahradní slavnost s rodiči na zahradě MŠ
   • Rozloučení se školáky s pasováním dětí
  • program „Miniklubíčko“
   pro maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Zde malí účastníci tohoto programu úspěšně zdolávají první krůčky v dětském kolektivu, seznamují se s prostředím mateřské školy, navazují první kontakty se svými vrstevníky, pokoušejí se o první pohybové vyjádření, první výtvarné a pracovní zkušenosti
   V současné době miniklubíčko zatím neprobíhá. S přihláškami na školní rok 2021/2022 prosím zatím vyčkejte. Děkujeme za pochopení !!
  Informace k zápisu do mateřské školy
  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
  Zápis pro školní rok 2022/2023 s nástupem dítěte v září 2022 proběhne během května 2022. 
  S mateřskou školou se můžete seznámit prostřednictvímwww.msklubicko.cz

  V případě dotazů, dalších informací kontaktujte mateřskou školu:

  pevná linka mateřské školy: 481671977,

  mob. řed:  Diana Ulrichová – 606 274512,

  e- mail: msklubicko@msklubicko.cz

  Dokumenty:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde
  • potvrzené vyjádření lékaře k očkování  (je součástí žádosti) zde. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (do 31.8. dovrší 5 let)
  • rodný list dítěte – postačuje prostá kopie, (tato kopie bude součástí spisu)
  • v případě osobního podání občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců povolení k pobytu
  • pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, připojit doporučení lékaře, případně školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno
  • dohoda o docházce do mateřské školy
   (lze vyplnit při zápisu, popř. dodatečně po přijetí)zde

  Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pdf

  Inspirace na aktivity pro rodiče s dětmi, distanční vzdělávání pro předškoláky

  Informace pro rodiče předškoláků -Co pomůže pro plynulý vstup do základní školy pdf


  VHODNÉ ODKAZY PRO INSPIRACI K DISTANČNÍ VÝUCE PŘEDŠKOLÁKŮ:

  Držení tužky. Jak vypadá správný úchop tužky u dětí?

  https://motherclub.cz/deti-a-drzeni-tuzky-jak-vypada-spravny-uchop/?fbclid=IwAR2393unAl4D0TB_wBkQa2m1v8CL8GpnZpNMSN5D3XOavggIt-f86Ibpp-U

  Informační videa pro rodiče k distanční výuce předškoláků z Národního pedagogického institutu
  pečeme spolu s dětmi
  čteme spolu
  spolu na zahradě
  spolu v přírodě 1
  spolu v přírodě 2

  Monkey předškolák  – melodie a rytmus (sluchové vnímání )

  https://www.youtube.com/watch?v=KtPJeqQtLdM&fbclid=IwAR055XPHs_1YIKyfA2mV7l8GBm3x07VnKAvJ1_pQFNfWQsOMLLJt4LLxIZM

  Monkey předškolák – školní zralost

  https://www.youtube.com/watch?v=o2Hm8pjVVsY

  Monkey předškolák – slovní zásoba (řeč)

  https://www.youtube.com/watch?v=5-j1Sm_c6JQ

  Monkey předškolák : třídění a tvary (základní matematické představy)

  https://www.youtube.com/watch?v=u2hR-YohF68&t=51s

  Monkey předškolák : sluchová diferenciace

  https://www.youtube.com/watch?v=Yr06Xoybyoc

  Logopedie na doma  pro předškoláky : předložky

  https://www.youtube.com/watch?v=C1ziFSn45nM

  Logopedie na doma pro předškoláky – první hláska ve slově :

  https://www.youtube.com/watch?v=HiiUgp85JaA


  NÁMĚTY NA AKTIVITY K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:
  distanční výuka – domácí zvířátka (pdf )
  distanční výuka – Velikonoce .pdf
  Distanční výuka ekologie: .pdf,pdf
  Distanční výuka Jaro : pdf 
  Distanční vzdělávání téma: Perníková chaloupka pdf
  Distanční výuka  téma: povolání pdf , pdf
  Distanční výuka téma: knihy
  Distanční výuka -téma karneval pdf
  Distanční výuka téma: karneval , pohádka Červená Karkulka pdf
  Distanční výuka na téma Muzikanti (pdf )
  Distanční výuka téma: barevný podzim pdf
  Distanční výuka téma: Sv. Martin

  Podzimní aktivity pro děti s rodiči:

  sudoku-podzim.pdf

  priprava-na-podzim-1.pdf

  dusicky2-1.pdf

  Informace ke stravování

   Odhlašování stravy

  V den nepřítomnosti dítěte v mat. škole mohou rodiče odhlásit stravné nejpozději do 7:30 hod.,

  – osobně třídní učitelce
  – zápisem do sešitu v šatně
  – telefonicky s možností poslat SMS zprávu (nejlepší volba):  606 479 990

  – telefonicky na pevnou linku školky:  481 671 977,  – e- mailem:  vsj.skolaklubicko@msklubicko.cz.

  Pokud tak neučiní, stravné za první den nepřítomnosti bude započítáno. 
  Je možné si oběd tento první den vyzvednout ve školní kuchyni od 10.45 – do 11,20 hod.

  Ceny stravného od 1. 9. 2021:

  Děti ve věku 3 – 6 let

  svačina: 9,- Kč
  oběd: 18,- Kč
  celodenní pobyt dítěte 3-6 let : 36,- Kč
  (2x svačina, 1x oběd)
  oběd a 1x svačina: 27,- Kč

  Děti starší (odkladové – dovrší v daném školním roce 7 let)

  svačina: 9,- Kč
  oběd: 20,- Kč
  celodenní pobyt dítěte staršího 6 let
  (v daném školním roce dovrší 6 let) : 38,- Kč
  1x svačina, 1x oběd: 29,-Kč

  Přihlášky ke stravování se vyplňují na každý školní rok nové.

  Prosíme rodiče , aby při vyplňování „Přihlášky ke stravování“ připsali číslo účtu a peněžní ústav, kde si během měsíce září vyřídí souhlas s inkasní platbou na účet mateřské školy :126 372 0389/ 0800 ( kopii potvrzení, které vydá vaše banka přiloží k přihlášce všichni rodiče nově přijatých dětí nebo ti, kteří změnili banku a číslo účtu ).

  Minimální limit pro inkasní platbu : 

  mladší děti  1500,- Kč (doporučen limit cca 2 500,-)

  předškolní děti 1 000,- Kč- Kč (doporučen limit 2000,- )

  Je doporučeno mít limit pro inkasní platbu nastavenou ve vyšší výši – cca 2x násobek platby. Odečte se pouze požadovaná platba.

  V září  20. v měsíci se první platbou uhradí stravné za celý měsíc a odhlášené obědy, případně odpolední svačiny se budou odečítat vždy následující měsíc. Společně se stravným se u všech mladších dětí provede inkasní platba školného ve výši 300,- Kč.
  Placení v hotovosti pro rodiče je v období 15 – 20 v měsící v době  15-20 v měsíci 8 – 11.15 h.
  Pro cizí strávníky 15-20 v měsíci v čase 10.45 – 11.15h.  

  Výpočet platby na další měsíce : předpokládaný počet stravovaných dní x výše stravného za celý den + platba za školné – odečet případných odhlášek z minulého měsíce.

   

  Organizace dne
  PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6.30 – 16.30

  Časové údaje během denního režimu jsou orientační.

  Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí 


  Do mateřské školy děti prosíme voďte do 8.00 hodin

  6.30 – 11.30
  scházení dětí, dopolední blok činností (spontánní hravé činnosti, námětové, konstruktivní, dramatické, pohybové činnosti, didaktické, individuální, skupinové, frontální práce a činnosti s dětmi, pobyt venku …)

  8.30 – 9.00 svačina

  11.30 – 12.30 oběd

  12.00 – 14.00
  1 a 2 třída
  odpočinek, spánek dětí dle jejich potřeby v pyžamkách na lehátkách 
  3 a 4 třída
  relaxační program-odpočinek, poslech pohádek, hudby, relaxační hudba, klidové aktivity, jóga, individuální činnosti s dětmi, grafomotorická cvičení…

  14.00 – 14.30 
  hygiena, odpolední svačina

  14.30 – 16.30
  odpolední blok činností (spontánní a skupinové hry dětí, pokračování  v dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, pobyt na školní zahradě, rozcházení dětí…)

   

   Denní režim

  – je flexibilní, maximálně přizpůsobován potřebám dětí, organizaci, momentální situaci

  – dostatek času je věnován pro spontánní hru

  – poměr mezi volnými a řízenými činnostmi je vyvážený

  – děti se učí prožitkovými zkušenostmi

  – respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí

  – přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

  Mateřská škola je zabezpečena vstupem na čipy v časech: 6.30 – 8.00, 11.50 – 12.30, 14.00 – 16.30.
  V jiné časy prosíme zvoňte !

   

   

   

   

  Podpora vzdělávání šablony III v MŠ Klubíčko

  Podpora vzdělávání šablony III v MŠ Klubíčko je spolufinancován Evropskou unií.

  Projekt je zaměřen na personální podporu a projektový den ve výuce.

  EU – Evropské strukturální a investiční fondy

  OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

  publicita pdf

  Co potřebují děti do mateřské školy

  Do třídy: hrací kalhoty (lehké) v pase do gumy, bez šlí, tričko s krátkým rukávem, nízké bačkory (ne pantofle ani „krosky“ ), ponožky, holčičky sukni, legíny…
  Nedávejte dětem pod oblečení do třídy další vrstvy (punčošky, nátělník). Oblečení by mělo být pohodlné, přiměřeně velké, tak aby umožňovalo pohodlný pohyb i snadné oblékání. Mějte také na paměti, že dítě si může oblečení ušpinit (barvy, jídlo, pobyt venku), volte proto raději starší.
  Důležitá je kapsa v oblečení na kapesník! 

  Na pobyt venku: mikinu, tepláky či jiné kalhoty než do třídy, i v létě jiné kraťasy či sukni, obuv na školní zahradu (postačí starší), pokrývka hlavy
  v zimě: zateplené kalhoty a bundu nebo kombinézu, rukavice – šusťákové palčáky (ne prstové, ne lyžařské), čepice, nákrčník.
  Zbytečně děti nebalte, ale zároveň oblečení nepodceňte.
  Reagujte na změny počasí včas. 
  Děti chodí ven téměř za každého počasí – délka pobytu je přizpůsobena aktuálnímu počasí.
  Do třídy i na vycházku dejte dětem vždy do kapsy čistý kapesník.  


  Na dobu odpočinku na lehátku:
  v 1 a 2 třídě
  pyžamo nebo noční košilku, plyšáka

  v 3 a 4 třídě polštářek (pyžamo děti nepotřebují)

  Náhradní oblečení: tričko, tepláky/legíny, spodní prádlo, ponožky dejte
  do podepsané či jinak označené tašky a pověste v šatně na háček
  za kapsářem, nutné pravidelně kontrolovat a doplňovat!

  V průběhu docházky bude dítě nutně potřebovat i dobrou pláštěnku přiměřené velikosti – přesuny jinam (solná jeskyně, kulturní pořady aj.), kterou je vhodné v MŠ nechat, dejte prosím do taštičky se značkou.
  (deštník z bezpečnostních důvodů ne)!

  Dále baťůžek na výlety a sportovní akce a lahev na pití. Přineste pouze
  v případě potřeby.

  VŠE PROSÍME PODEPSANÉ !!!