Naše Třídy

Žluté klubíčko – I. Třída

Krédo:

„ BUDEME SE BAVIT, BUDEME SI HRÁT,

BUDEME SI ZPÍVAT, TANCOVAT“

Naše záměry: 

Naším hlavním cílem je postupná adaptace dětí na prostředí mateřské školy, nové lidi, se kterými dennodenně přicházejí
do styku a postupné zvykání si na kolektiv svých vrstevníků. Zajímáme se o vzájemné vztahy mezi dětmi. Snažíme se, aby
se děti naučily žít spolu, vážily si jeden druhého, aby neznaly stres, napětí a uměly se pomocí komunikačních dovedností vypořádat s problémy Postupně podle individuálních schopností i věku se děti seznamují se základy různých technik kreslení a malování, hudbou, rytmizací, novými říkadly
a písničkami, pohybovými dovednostmi, hrou se slovy, didaktickými hrami a se spoustou dalšími věcmi a dovedností.

Učíme se zde formou her a procvičujeme a zdokonalujeme své schopnosti.
Snažíme se dětem vytvořit dětem příjemné a podnětné prostředí.

Naším cílem je, aby děti do školky chodily rády, těšily se
na nová poznání, cítily se zde dobře, jistě, spokojeně a bezpečně.

Třídní vzdělávací program: “ CESTUJEME ZA SLUNÍČKEM“

Paní učitelky:  Bc. Anna Krausová, Mgr. Nicol Stránská, Dis., školní asistentka: Radka Tichá

Pravidla třídy

 • po příchodu do třídy se s paní učitelkou přivítáme 
 • ve třídě, šatně a na chodbách neběháme a nekřičíme, abychom si neublížili, šetřili si zdraví a nerušili se navzájem
 • spory mezi sebou neřešíme násilím, ale přátelskou dohodou. Neničíme úmyslně kamarádovi jeho hru a práci, ale snažíme si navzájem pomáhat
 • umíme vždy pěkně poprosit, když něco potřebujeme a také poděkujeme za pomoc
 • pěkně zacházíme s hračkami a po hře uklízíme své místo
 • pokud si potřebujeme něco vzít v šatně, nebo do ní odnést, oznámíme to paní učitelce
 • na wc můžeme chodit sami, nezapomeneme si však umýt ruce, v umývárně nestříkáme vodou, aby někdo neuklouzl
 • na vycházce se držíme kamaráda, snažíme se chodit správně podle dopravních předpisů a slušně zdravíme lidi, které potkáme

Modré klubíčko – II. Třída

Krédo: 

„BUDEME SEM CHODIT RÁDY, NAJDEME SI KAMARÁDY“

Naše záměry:

Naším záměrem je vytvořit pro děti této věkové skupiny příjemné klima důvěry, pohody a přátelství.
Snažíme se o to, abychom dbaly na přirozené potřeby dítěte
a respektovaly osobní i specifické zvláštnosti jednotlivých dětí při výchovně – vzdělávací práci v průběhu celého dne. Naším cílem je je rozvíjení osobnosti dítěte po všech stránkách
a uspokojování jeho potřeb a zájmů v přirozených činnostech, snažíme se o rozvíjení dětí v samostatnosti, v sebeobsluze.
Za velmi důležité považujeme rozvíjení slovní zásoby, rytmické, sluchové i postřehové hry.

Většina vzdělávacích činností probíhá formou hry. Během krátké doby se děti v kolektivu vrstevníků velmi zlepší
v samostatnosti, v sebeobsluze, stolování, což podporuje jejich sebevědomí. Pravidelně jsou zařazovány chvilky k rozvoji řeči (dechová, artikulační cvičení,gymnastika mluvidel). Snažíme
se do cílených činností zařazovat různorodé, pestré aktivity, které podporují rozvoj dětí.

Cílem práce v našem klubíčku je rozvíjení osobnosti dětí, uspokojování jejich potřeb a zájmů v přirozených
a různorodých činnostech.

Třídní vzdělávací program: “ MOTÝLEK POZNÁVÁ SVĚT“

Paní učitelky:  Bc. Markéta Lánská, Lenka Škaloudová,         asistent pedagoga: Petra Buřičová

Pravidla třídy

 • hezky se pozdravíme
 • používáme kouzelná slůvka – prosím a děkuji
 • omluvíme se, když někomu nechtěně ublížíme
 • v umývárně si řádně myjeme ruce
 • odpadky odhazujeme do koše
 • při kýchání a kašlání si zakryjeme ústa, smrkáme do kapesníku
 • uklízíme hračky a oblečení na své místo
 • snažíme se o samostatnost při oblékání
 • před jídlem si myjeme ruce
 • nemluvíme s plnými ústy a nemlaskáme
 • posloucháme pokyny a rady rodičů i ostatních dospělých
 • podle svých možností ostatním pomáháme
 • při chůzi po chodníku se nestrkáme

Červené klubíčko – III. Třída

Krédo:  „SPOLU TO ZVLÁDNEME“ 

Naše záměry: 

Záměrem výchovně vzdělávacího působení je, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou, sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život
a vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu,
pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí, pravidelně jsou zařazovány logopedické chvilky k rozvoji řeči ve všech jazykových rovinách. Děti jsou motivovány k tomu, aby užívaly řeč jako aktivní nástroj komunikace, sdělovaly své pocity
a zážitky, aby si uměly povídat s ostatními dětmi i s dospělými, aby jim řeč přinášela radost.

Různými formami působení a činností ukazovat dětem, že naše klubíčko je bezpečným místem na světě. Že lidé, kteří se zde pohybují či pracují, je mají rádi a počítají s nimi. Že my učitelky se na děti těšíme, máme radost z každého jejich úspěchu, nasloucháme jim a oni nám mohou důvěřovat.
Budeme se snažit učit děti žít spolu, vážit si jeden druhého, spolu si hrát, učit se respektovat se navzájem. Děti by si měly umět hrát tak, aby při hře nikomu neubližovaly, nikoho, ani sebe samy, neohrožovaly a aby měly ze hry radost. Měly by dokázat se tvůrčím způsobem zaujmout, bavit a s chutí objevovat svět.

Třídní vzdělávací program:

„S BERUŠKOU DO SVĚTA POZNÁNÍ“   

Paní učitelky:
Bc. Diana Ulrichová,ředitelka, Pavlína Vitáková, DiS.,
asistentka pedagoga Zdenka Jandurová

Pravidla třídy

 • při vstupu do třídy pozdravíme a přivítáme se s p.učitelkou
 • ve třídě i v herně si můžeme půjčit hračku podle svého přání, musíme s ní hezky zacházet a také ji odložit na své místo
 • na WC si každý si každý může dojít kdykoliv, spláchne po sobě a také si umyje ruce. Vodou se nestříká a nikdo se v umyvárně nestrká
 • do šatny nechodíme bez dovolení
 • při svačině se samostatně obsloužíme, jíme v klidu a dáváme pozor, abychom nic nevylili. Pokud chce někdo přidat, pomalu si s táckem dojde, obslouží se a poděkuje
 • při obědě se snažíme jíst příborem
 • má- li někdo během dne žízeň, natočí si z konvice pití a hrníček po sobě odnese do kuchyně
 • ve třídě  chodíme pomalu, neběháme a nestrkáme se

Zelené klubíčko – IV. Třída

Krédo: „FANTAZIE U PŘEDŠKOLÁKŮ„ 

Naše záměry: 

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování a základů životního stylu. Děti již mají osvojeny důležité prvky hygieny a sebeobsluhy, a tak se můžeme hravou formou lépe soustředit na rozvoj předškolních dovedností. Vzdělávání dětí předškolního věku doplňujeme prvky osvojování slušného chování, sebeúcty a ohleduplnosti k okolí. To vše se snažíme dětem, předkládat neformálně, tak jak to plyne při každodenním příjemném soužití ve třídě. Ve třídě je včleněna do činností práce s digitálními technologiemi. V naší třídě se snažíme, aby se děti cítily příjemně, radostně a zažívaly pocit bezpečí a jistoty.

U dětí podporujeme schopnosti samostatně přemýšlet, umět
si vybírat a přijmout za svou volbu odpovědnost. Učíme děti přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, aby byly schopny reagovat na měnící se podmínky a okolnosti, rozpoznávat problémy a řešit je, aby uměly využít svoje vědomosti, dovednosti a schopnosti v reálném životě.

Třídní vzdělávací program:

“ CESTIČKOU DO SVĚTA FANTAZIE“

Paní učitelky:  Kamila Polachová, Martina Maryšková

Pravidla třídy

 • když vstoupíme do třídy, pozdravíme a přijdeme k paní učitelce, 
 • ve třídě i v herně si můžeme půjčit hračky podle svého přání, pokud s nimi pěkně zacházíme a po hře je uložíme na své místo
 • všichni si pomáháme při společném úklidu
 • neodcházíme do šatny bez domluvy s učitelkou
 • pokud potřebujeme, dojdeme si na WC, nezapomeneme spláchnout a umýt si ruce
 • v umývárně nestříkáme s vodou, abychom neuklouzli
 • neběháme po třídě mezi stolečky
 • dodržujeme dohodnutá pravidla při cvičení na nářadí a s nářadím v průběhu herních činností ve třídě.
 • ukládáme si věci na určené místo
 • neničíme výtvory, stavby kamarádů
 • nasloucháme si vzájemně, nekřičíme na sebe
 • používáme slova typu : s dovolením, promiň, prosím, děkuji apod.
 • snažíme se dokončit započatou práci
 • vzájemně se oslovujeme křestními jmény

Miniklubíčko

Přihlášky do „miniklubíčka“ pro školní rok 2023/2024 bude možné vyplňovat přes online formulář během prosince. Více informací najdete zde, na webových stránkách, s dostatečným předstihem. 

„MINIKLUBÍČKO“ je program pro všechny dětičky a jejich rodiče od 2 let, které ještě nenavštěvují naši mateřskou školku každý den a rádi by do ní chodili.

„MINIKLUBÍČKO“ děti a rodiče seznamuje přirozenou formou s prostředím mateřské školy, její úlohou ve výchově a vzdělávání předškolních dětí.V miniklubíčku se navozují přirozené i modelové situace, v nichž se děti učí objevovat a poznávat svět kolem sebe. Děti pod dohledem rodiče získávají první kontakty a zkušenosti se svými vrstevníky, dospělými osobami (učitelkami), které mají  neocenitelný význam v adaptačním procesu malých dětí na pobyt v MŠ.