Naše Třídy

Žluté klubíčko – I. Třída

„ V našem žlutém klubíčku, máme lásku v srdíčku, budeme si spolu hrát, kreslit, zpívat, tancovat“ Žluté klubíčko navštěvují nejmladší děti. V třídním vzdělávacím programu s názvem „Cestujeme za sluníčkem“ děti postupně poznávají svět kolem sebe, změny v přírodě, učí se novým dovednostem, žít v kolektivu ostatních dětí, rozvíjejí samostatnost, sebeobsluhu, seznamují se s novými hračkami, s různými výtvarnými aktivitami, zpívají, tančí, rozvíjejí řeč, společně si hrají. V průběhu týdne se snažíme o zařazení co nejvíce pestrých činností, které přispívají k rozvoji osobnosti dětí.

Pravidelně zařazujeme co nejvíce pohybových aktivit, vedeme děti ke sportování, snažíme se o každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku s vycházkami do okolí, což příznivě působí na zdravotní stav a fyzickou zdatnost. Naším cílem je, aby děti do školky chodily rády, těšily se na nová poznání, cítily se zde dobře, jistě, spokojeně a bezpečně.

Paní učitelky:  Stanislava Pěničková, Martina Maryšková

Pravidla třídy

 • po příchodu do třídy se s paní učitelkou přivítáme podáním ruky a pozdravem
 • ve třídě, šatně a na chodbách neběháme a nekřičíme, abychom si neublížili, šetřili si zdraví a nerušili se navzájem
 • spory mezi sebou neřešíme násilím, ale přátelskou dohodou. Neničíme úmyslně kamarádovi jeho hru a práci, ale snažíme si navzájem pomáhat
 • umíme vždy pěkně poprosit, když něco potřebujeme a také poděkujeme za pomoc
 • pěkně zacházíme s hračkami a po hře uklízíme své místo
 • pokud si potřebujeme něco vzít v šatně, nebo do ní odnést, oznámíme to paní učitelce
 • na wc můžeme chodit sami, nezapomeneme si však umýt ruce, v umývárně nestříkáme vodou, aby někdo neuklouzl
 • na vycházce se držíme kamaráda, snažíme se chodit správně podle dopravních předpisů a slušně zdravíme lidi, které potkáme

Modré klubíčko – II. Třída

„Budeme sem chodit rády, najdeme si kamarády“ Naším záměrem je vytvořit pro děti této věkové skupiny příjemné klima důvěry, pohody, přátelství. Děti si zvykají na život v kolektivu ostatních dětí.  Seznamujeme děti s novými písničkami, tanečky, pohádkami, které jsou součástí třídního vzdělávacího programu s názvem „Cestujeme se zvířátky“ Většina vzdělávacích činností probíhá formou hry. Během krátké doby se děti v kolektivu vrstevníků velmi zlepší v samostatnosti, v sebeobsluze, stolování, což podporuje jejich sebevědomí. Pravidelně jsou zařazovány chvilky k rozvoji řeči (dechová, artikulační cvičení,gymnastika mluvidel). Snažíme se do cílených činností zařazovat různorodé, pestré aktivity, které podporují rozvoj dítěte.

Cílem práce v našem klubíčku je rozvíjení osobnosti dětí, uspokojování jejich potřeb a zájmů v přirozených  a různorodých činnostech.

Paní učitelky: Jitka Čermáková, Lenka Škaloudová

Pravidla třídy

 • hezky se pozdravíme
 • používáme kouzelná slůvka – prosím a děkuji
 • omluvíme se, když někomu nechtěně ublížíme
 • v umývárně si řádně myjeme ruce
 • odpadky odhazujeme do koše
 • při kýchání a kašlání si zakryjeme ústa, smrkáme do kapesníku
 • uklízíme hračky a oblečení na své místo
 • snažíme se o samostatnost při oblékání
 • před jídlem si myjeme ruce
 • nemluvíme s plnými ústy a nemlaskáme
 • posloucháme pokyny a rady rodičů i ostatních dospělých
 • podle svých možností ostatním pomáháme
 • při chůzi po chodníku se nestrkáme

Červené klubíčko – III. Třída

„Spolu to zvládneme“ To je krédo červené třídy, kterou zpravidla navštěvují děti na základě doporučení poradenského zařízení, které mají podpůrná opatření různého stupně (SPC, PPP). Větší část dětí jsou děti se specificky vzdělávacími potřebami v oblasti řeči.

Formou různých logopedických her, dechových cvičení, her s mluvidly a různých oromotorických cvičení se snažíme o co nejvyšší efektivnost při řečovém projevu dětí. V této třídě je maximální počet 14 dětí, proto je možný denní individuální přístup k dětem i rodičům. Snažíme se o to, aby ve třídě byl klid a pohoda, snažíme se učit děti vážit si jeden druhého, spolu si hrát, učit se a respektovat se navzájem. Předškolní vzdělávání  je zde spojeno v třídní program „Koblížek na vandru“, který po celý rok děti provází a seznamuje je se světem a děním kolem nás.  V této třídě pomáhá dětem a učitelkám asistentka pedagoga.

Paní učitelky: Bc. Diana Ulrichová, Pavlína Vitáková, DiS., asistentka pedagoga Veronika Sezimová

Pravidla třídy

 • při vstupu do třídy pozdravíme a přivítáme se s p.učitelkou
 • ve třídě i v herně si můžeme půjčit hračku podle svého přání, musíme s ní hezky zacházet a také ji odložit na své místo
 • na WC si každý si každý může dojít kdykoliv, spláchne po sobě a také si umyje ruce. Vodou se nestříká a nikdo se v umyvárně nestrká
 • do šatny nechodíme bez dovolení
 • při svačině se samostatně obsloužíme, jíme v klidu a dáváme pozor, abychom nic nevylili. Pokud chce někdo přidat, pomalu si s táckem dojde, obslouží se a poděkuje
 • při obědě se snažíme jíst příborem. Každý má pouze svůj talíř
 • má- li někdo během dne žízeň, natočí si z konvice pití a hrníček po sobě odnese do kuchyně
 • ve třídě  chodíme pomalu, neběháme a nestrkáme se

Zelené klubíčko – IV. Třída

Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků chování a základů životního stylu. U dětí podporujeme schopnosti samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijmout za svou volbu odpovědnost. Učíme děti přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, aby byly schopny reagovat na měnící se podmínky a okolnosti, rozpoznávat problémy a řešit je, aby uměly využít svoje vědomosti, dovednosti a schopnosti v reálném životě.

Vzdělávání naší třídy doplňujeme prvky osvojování slušného chování, sebeúcty a ohleduplnosti ke svému okolí. Děti využívají i moderní technologie – interaktivní tabule. Zájemci se seznamují s angličtinou pomocí metody „WOW“ a hrou na zobcovou flétnu.

To vše se snažíme dětem předkládat pomocí našeho třídního programu s názvem „ CESTIČKOU DO SVĚTA FANTAZIE “.

Paní učitelky:  Kamila Polachová, Jitka Matějová

Pravidla třídy

 • když vstoupíme do třídy, pozdravíme a přijdeme k paní učitelce, abychom se s ní přivítali podáním ruky
 • ve třídě i v herně si můžeme půjčit hračky podle svého přání, pokud s nimi pěkně zacházíme a po hře je uložíme na své místo
 • všichni si pomáháme při společném úklidu
 • neodcházíme do šatny bez domluvy s učitelkou
 • pokud potřebujeme, dojdeme si na WC, nezapomeneme spláchnout a umýt si ruce
 • v umývárně nestříkáme s vodou, abychom neuklouzli
 • neběháme po třídě mezi stolečky
 • dodržujeme dohodnutá pravidla při cvičení na nářadí a s nářadím v průběhu herních činností ve třídě.
 • ukládáme si věci na určené místo
 • neničíme výtvory, stavby kamarádů
 • nasloucháme si vzájemně, nekřičíme na sebe
 • používáme slova typu : s dovolením, promiň, prosím, děkuji apod.
 • snažíme se dokončit započatou práci
 • vzájemně se oslovujeme křestními jmény

Miniklubíčko

„MINIKLUBÍČKO“ je program pro všechny dětičky a jejich rodiče od 2 let, které ještě nenavštěvují naši mateřskou školku každý den a rádi by do ní chodili.

„MINIKLUBÍČKO“ se koná 1 x za 14 dní ve čtvrtek v čase 9.30 – 11. hodin v červené třídě pro přihlášené děti s rodiči. (zpravidla od října do května) Program je zajištěn učitelkami z mateřské školy.

Pro informace, nebo přihlášení do miniklubíčka se nebojte na mateřskou školku zazvonit.

„MINIKLUBÍČKO“ děti a rodiče seznamuje přirozenou formou s prostředím mateřské školy, její úlohou ve výchově a vzdělávání předškolních dětí.V miniklubíčku se navozují přirozené i modelové situace, v nichž se děti učí objevovat a poznávat svět kolem sebe. Děti pod dohledem rodiče získávají první kontakty a zkušenosti se svými vrstevníky, dospělými osobami (učitelkami), které mají  neocenitelný význam v adaptačním procesu malých dětí na pobyt v MŠ.