Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou

Mateřská škola zahájila provoz 1. října 1982.  Od roku  2003 je škola samostatným právním subjektem.

Zřizovatelem je Město Lomnice nad Pop. –  www.lomnicenadpopelkou.cz V uplynulém období prošla mnoha změnami jak v oblasti zlepšování materiálních podmínek, tak i celkového charakteru vzdělávacího působení. Provoz probíhá ve čtyřech třídách, maximální kapacita zařízení je 96 dětí. Dvě třídy jsou věkově smíšené, pro děti mladšího předškolního věku , dvě třídy pro starší předškolní děti
a předškoláky. Pracuje zde 8 pedagogických pracovnic a 6 provozních zaměstnanců.

Charakter budovy:

Jedná se o komplex tří panelových budov s velkými okny a rovnou střechou. Dva pavilony se čtyřmi třídami pro děti jsou propojeny hospodářskou částí s vlastní školní kuchyní a prádelnou. Mateřská škola se nachází v pěkném a klidném prostředí, výhodně uprostřed města, blízko autobusového nádraží. Na každém pavilonu jsou dvě třídy a herny s přilehlými šatnami, wc a umývárnami, které dovolují rodičům přímý kontakt s dětmi i učitelkami ve třídách. Místnosti jsou, světlé a prostorné, dostatečně vybavené dětským nábytkem a spoustou hraček.
Velké oblibě se v současné době těší školní zahrada, která je vybavena dřevěnými hracími objekty z dílny „Tomových parků“.
Závěsné houpačky, šplhací stěny, prolézací domečky, skluzavky, velký královský kočár,  pružinové houpačky a jiné.

Jsou zde i dvě terasy vhodné pro pobyt dětí venku v době, kdy po dešti nemohou do trávy. To přicházejí na řadu koloběžky, odstrkovadla a traktůrky.Najde se tu i koutek pro výtvarné a pracovní činnosti včetně velkých kreslících tabulí. Členitost a poloha školní zahrady vytvářejí přirozené soukromí a intimitu, vhodnou pro pobyt dětí i pořádání vlastních zábavných programů. 
Od prosince 2015 je naše mateřská škola kompletně zabezpečena kamerovým systémem se vstupem na čipy.

Výchovně vzdělávací program:

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě po všech stránkách – fyzické, psychické a sociální.

HLAVNÍMI RÁMCOVÝMI CÍLI JSOU:

1) Rozvíjení dítěte, jeho učení, poznávání.
2) Osvojení základů, na nichž je založena naše společnost.
3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost.

Pokud jsou tyto cíle naplňovány, směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí.
Klíčové kompetence:
kompetence k učení, k  řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské

 Cíle programu:

Cílem naší mateřské školy je zajistit pro děti spokojené a radostné setkávání s kamarády, vybavit děti základními poznatky z rozmanitých oblastí tak, aby obstály v současném světě. Vnímáme potřebu vzdělávání tak, aby byly děti schopné žít, pohybovat se, využívat moderní společnosti s uplatňováním principů morálky.

Různými formami působením a činností dokazovat dětem, že naše klubíčko je bezpečným místem na světě, že lidi, kteří zde pracují, je mají rádi a počítají s nimi.

Krédo mateřské školy: „ Kdo si hraje radost má, svět kolem sebe poznává“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: “ S KLUBÍČKEM DO SVĚTA POZNÁNÍ“.

KLUBÍČKO … 
název je symbolický 
KLUBÍČKO … 
klubko dětí kolem každé paní učitelky 
KLUBÍČKO … 
nejoblíbenější zábava, radost hravých koťat (našich dětí) 
KLUBÍČKO … 
chápeme jako kulatý předmět, který se kutálí, má začátek a vzniká postupným navíjením, konec není určen, každé má jinak dlouhou a jinak barevnou nitku (tak jako každé dítě se rozvíjí, získává nové poznatky, dovednosti na základě spontánní zvídavosti, řízením učitelky, vytváří se předpoklady dalšího vzdělání)

CÍLE PROGRAMU: 

 • umožnit každému dítěti maximálně rozvinout svůj potenciál
 • učit dítě žít ve společnosti ostatních
 • rozvíjet osobní spokojenost a pohodu
 • usnadňovat dítěti jeho životní i vzdělávací cestu rozvojem všech oblastí, nabídkou mnohostranných podnětů
 • napomáhat v chápání světa, motivovat k dalšímu poznávání
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • zlepšování fyzické i psychické kondice, zdatnosti dětí, podporovat pohybové, manipulační dovednosti
 • vést děti k zdravým životním návykům a zdravému životnímu stylu
 •  vytvářet zdravé sebevědomí dítěte
 • vést děti ke vzájemné toleranci,
 • dodržování stanovených pravidel
 • pomáhat předávat hodnoty, postoje k formování osobnosti (vedení k odpovědnosti, samostatnosti, řešení problémů slušnou komunikací,…)
 • navazování pozitivního vztahu k přírodě

Oblasti vzdělávání jsou integrované bloky a tematické okruhy, které jsou průřezové, vycházejí z praktických životních situací, prostředí, jsou zaměřeny k určitým činnostem, aktivitám. Pomáhají dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět dění a orientovat
se v něm. Integrované bloky se vzájemně doplňují, přecházejí plynule z jednoho do druhého, některá témata se opakují, připomínají v jiných souvislostech. Děti se učí vidět věci z různých pohledů. Směřují k vybavení dětí základními vědomostmi, znalostmi, dovednostmi ve všech vzdělávacích oblastech. Ve všech integrovaných blocích se prolínají vzdělávací oblasti RVP.
Z  celoročního názvu vycházejí motivace třídních vzdělávacích programů, které učitelky společně zpracovávají pro třídu průběžně a to, aby vycházel ze školního programu, byl v souladu s RVP. Učitelky třídní programy aplikují v podmínkách třídy, skupiny dětí. Obsah tematických blocích je zpracován v jednotlivých třídách do témat, podtémat, třídních projektů…