Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou

Mateřská škola zahájila provoz 1. října 1982.  Od roku  2003 je škola samostatným právním subjektem.

Zřizovatelem je Město Lomnice nad Pop. –  www.lomnicenadpopelkou.cz V uplynulém období prošla mnoha změnami jak v oblasti zlepšování materiálních podmínek, tak i celkového charakteru vzdělávacího působení. Provoz probíhá ve čtyřech třídách, maximální kapacita zařízení je 96 dětí. Dvě třídy jsou věkově smíšené, pro děti mladšího předškolního věku , jedna třída předškoláků  a jedna speciální, zaměřená na vady výslovnosti. Pracuje zde 8 pedagogických pracovnic a 6 provozních zaměstnanců.

Charakter budovy:

Jedná se o komplex tří panelových budov s velkými okny a rovnou střechou. Dva pavilony se čtyřmi třídami pro děti jsou propojeny hospodářskou částí s vlastní školní kuchyní a prádelnou. Mateřská škola se nachází v pěkném a klidném prostředí, výhodně uprostřed města, blízko autobusového nádraží. Na každém pavilonu jsou dvě třídy a herny s přilehlými šatnami, wc a umývárnami, které dovolují rodičům přímý kontakt s dětmi i učitelkami ve třídách. Místnosti jsou, světlé a prostorné, dostatečně vybavené dětským nábytkem a spoustou hraček. Velké oblibě se v současné době těší školní zahrada, která je vybavena dřevěnými hracími objekty z dílny „Tomových parků“. Závěsné houpačky, šplhací stěny, prolézací domečky, skluzavky, velký královský kočár,  pružinové houpačky a jiné.

Jsou zde i dvě terasy vhodné pro pobyt dětí venku v době, kdy po dešti nemohou do trávy. To přicházejí na řadu koloběžky, odstrkovadla a traktůrky.Najde se tu i koutek pro výtvarné a pracovní činnosti včetně velkých kreslících tabulí. Členitost a poloha školní zahrady vytvářejí přirozené soukromí a intimitu, vhodnou pro pobyt dětí i pořádání vlastních zábavných programů. Od prosince 2015 je naše mateřská škola kompletně zabezpečena kamerovým systémem.
Naše záměry: „ Kdo si hraje radost má, svět kolem sebe poznává“
Různými formami působením a činností dokazovat dětem, že naše klubíčko je bezpečným místem na světe, že lidé, kteří zde pracují je mají rádi a počítají s nimi. Cílem naší školy je zajistit pro děti spokojené a radostné setkávání s kamarády, vybavit děti základními poznatky z rozmanitých oblastí tak, aby obstály v současném světě. Intenzivně vnímáme současnou společenskou situaci a cítíme potřebu vzdělávat naše děti tak, aby byly schopné žít, pohybovat se a využívat všech vymožeností vyspělé moderní společnosti, zároveň však aby při tom byly uplatňovány vždy principy morálky a základní lidské hodnoty a normy touto společností uznávané.
Naše MŠ pracuje podle vlastního výchovně vzdělávacího programu s názvem : „S Klubíčkem do světa poznání“, ve kterém si děti hrají, zpívají, tancují a sportují, poznávají svět kolem sebe, učí se výtvarným a pracovním technikám, učí se upřednostňovat kvalitní mezilidské vztahy.

Cíle programu:

  • umožnit každému dítěti rozvinout maximálně svůj potenciál
  • učit dítě žít ve společnosti ostatních
  • rozvíjet jeho osobní spokojenost a pohodu
  • usnadňovat dítěti jeho životní i vzdělávací cestu na principech individualizace ve vzdělávání
  • napomáhat mu v chápání okolního světa, motivovat je k dalšímu poznávání formou prožitkového učení
  • vytvářet zdravé sebevědomí každého dítěte
  • vedení k toleranci a dodržování stanovených pravidel chování

Oblasti vzdělávání jsou integrované bloky a tematické okruhy, které jsou průřezové, vycházejí z praktických životních situací, prostředí, jsou zaměřeny k určitým činnostem, aktivitám. Pomáhají dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět dění a orientovat se v něm. Integrované bloky se vzájemně doplňují, přecházejí plynule z jednoho do druhého, některá témata se opakují, připomínají v jiných souvislostech. Děti se učí vidět věci z různých pohledů. Směřují k vybavení dětí základními vědomostmi, znalostmi, dovednostmi ve všech vzdělávacích oblastech. Ve všech integrovaných blocích se prolínají vzdělávací oblasti RVP.